پیچك صحرایی

Convolvulus arvensis

Field binweed

گیاهی است چندساله از خانواده Convolvulaceae كه از طریق بذر و ریزوم های زیر زمینی تكثیر می یابد. ریزوم ها به رنگ سفید بوده و در تمام جهات گسترده شده اند و گوشتی و آبدار هستند. دارای ریشه های بسیار گسترده و در هم پیچیده و ساقه های خزنده روی زمین(استولون)به درازای30 تا120سانتیمتر،برگهای ان متقابل وپیكانی شكل،گلهایش سفید تا سفید صورتی و شیپور مانند است. گلدهی آن مختص فصل خاصی نیست و گلهای ان به تدریج باز میشوند.تولید كپسول بذر میكنند كه تخم مرغی شكل بوده و محتوی1-4عدد بذر میباشد.بذرها به رنگ سیاه و گاه قهوه ای متمایل به خاكستری است.بذرها دارای دو سطح مسطح و یك سطح محدب(گرد)میباشد.ریشه كنی پیچك صحرایی به دلیل وجود ریشه های عمیق با انشعابات فراوان، استولون و بذرهای بادوام(حفظ قوه نامیه تا 50سال)غیر ممكن است. گونه های دیگر آن شاملC.strachidifolius

,C.pilosellaefolius میباشد.

پیچك صحرایی از علفهای هرز مزارع توتون، گندم، جو، پنبه، باغهای چای و زمینهای بایر است.

روشهای کنترل: 

بهترین سم علفكش برای مبارزه با پیچك، مخصوصاً زمانی كه در منتهای فعالیت است، تو-فور-دی میباشد. در مزارعی كه به كارگیری این سم خطرناك است میتوانMCPA را به كار برد.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 فروردین 1389    | توسط: hadi    |    |
نظرات()