تاج خروس

 Amaranthus retroflexus

 Red root pigweed

تاج خروس گیاهی است از خانواده Amaranthaceae چهاركربنه و یكساله خشبی به ارتفاع50تا100 سانتی متر با ساقه های پایینی قرمز یا دارای نوار قرمز كه تا انتهای ریشه اصلی تداوم دارد. پهنك برگها ضخیم و رگبرگهای آن واضح هستند برگهای آن نسبتا پهن ونیزه ای شكل((lance-shaped بوده،بادمبرگهای ضخیم و قوی كه به ساقه متصل هستند و به تدریج به رنگ قرمز در می آیند.

تكثیر آن توسط بذر،ریشه های زیر زمینی قرمزرنگ وعمیق صورت میگیرد.گلها كوچك و سبزرنگ، بذرها برنگ سیاه براق، عدسی شكل ودر دو طرف محدب كه دارای یك شكاف كوچك در كنار بذر میباشد.مهمترین علفهای هرز این جنس شاملA.palmeri,A albus ,A.viridis,A.graecizans میباشد.

علفهای هرز خانواده تاج خروس دارای مقدار زیادی نیترات یا اكسالات هستند كه ممكن است باعث مرگ دام شوند.

تاج خروس در مزارع توتون،باغهای چای، سبزی ،صیفی وزمینهای بایر می روید.

روشهای کنترل:

علاوه بر روش مكانیكی(وجین)می توان از روشهای شیمیایی استفاده كرد.

درمزارع لوبیا از سم تری فلورالین((EC48%به نسبت1تا2لیتر در هكتاربه صورت مخلوط با خاك قبل از كشت لوبیا،در مناطق پنبه كاری از اتال فلورالین((EC33.3%به نسبت 3تا 3.5لیتر در هكتارقبل از كاشت و مخلوط با خاك به عمق 10 سانتیمتر و در یك نوبت سم پاشی میشود

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1389    | توسط: hadi    |    |
نظرات()