اسفناج وحشی  Atriplex Patulum )

 

( اویارسلام  Cyperus Spp )

( بومادران  Achillea Spp  )

    ( آقطی یا پلم  sambucus ebulus )

 ( آلاله صحرایی  Ranunculus arvensis )

 ( بابا آدم  Arctium lappa)

  ( آفتاب پرست  Heliotropium europaeum)-

 ( پنجه مرغی  Cynodon dactylon)     

( پیچک صحرایی  convolvulus arvensis)-

( پنیرک  Malva neglecta )

( تاتوره  Datura stramonium ) 

  ( تاج ریزی سیاه  Solanum nigrum)

( تاج خروس  Amaranthus retroflexus )

( ترشک معمولی  romex acetosella )

( تیر کمان آبی  sagittaria sagittifolia )

( تلخه  acroptilon repens)

( توق xanthium  spp )

( خارسگ  tribulus terrestis )

( خاک شیر  Sisymbrium alttissimum )

( خلر  Lathyrus sativus)

( سس  Cuscuta spp )

( خس  Sonchus asper hill)

( جگن  carex  spp ) 

  ( جو موشک  Hordeum murinum )

( خردل وحشی  Sinapis arvensis)

چوچاخ  Eryngium Spp)

( چچم  lolium perenne)

( چپر  poa annua )

( سلمه تره  chenopodium album  )  

  ( سازو  Juncos acutus )

سور وف  Echinochloa crusgalli  )

( دانه تسبیح  Aeigilops spp)

      ( سیزاب ایرانی  Veronica persica poir )

( سلمه تره  Chenopodium album )

( عدس واشه  polygonum convolvulus )

( علف بید  Epilobium hirsutum )       

( علف انگشتی  Digitaria sanguinalis )

علف پشمکی  Bromus catharticus )    

     ( شاه تره  Fumaria officinalis )

( کنگر شیردار  Silybum marianum)

-( گندمک  Stellaria media)   

   ( دانه ترنگ  paspalum notatum )

( گزنه   urtica urens )

( گاو چاق کن یا شیر تیغی  lactuca spp )     

    ( گل جالیز  orobanche ramose )

( گوش بره  chrozophora tinctoria )

     (هفت بند  polygonum ariculare )

( گل راعی یا علف چای hypericum triquetrifolium)   

 ( قیاق  Sorghum halepense )

( کیسه کشیش  capsella bursapastoris )     

( هفت بند ایرانی  polygonum persicaria )

( زلف پیر  Senecio vulgaris )       

    ( موره یا گندواش  Artemisia annua )

( ماشک گل خوشه ای  vica villosa roth )       

  ( یولاف وحشی  Avena fatua )

(دم اسبی  Eguisetum arvense )

شیر سگ  Euphorbia spp )        

( علف باغ  Dactylis glomerata )

( شلمبیک  rapistrum rugosum  )  

    ( شیر پنیر یا بی تی راخ  gallium tricornutum ) 

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1389    | توسط: hadi    | طبقه بندی: زراعت،     |
نظرات()