از مشكلاتی كه از مرحله تولید تخم مرغ تا مصرف آن وجود دارد شكستن پوسته تخم مرغ و از بین رفتن آن می باشد. در مرغ های تخم گذار 90-80 درصد تخم مرغهای پوسته شكسته مربوط به تخم مرغ هائی است كه كیفیت آنها پایین می‌باشد. عوامل مؤثر در كیفیت پوسته تخم مرغ شامل عوامل ژنتیكی، شرایط محیطی و تغذیه بخصوص تغذیه مواد معدنی می باشند این آزمایش جهت بررسی اثرات مكمل غذایی منگنز و روی بر كیفیت پوسته و صفات تولیدی در یك طرح كاملا تصادفی در چارچوب فاكتوریل 4*4 كه جمعا 16 تیمار آزمایش را تشكیل دادند انجام گرفت. 320 قطعه مرغ تخمگذار لگهورن سفید از سویه‌های لاین W36 در سن 28 هفتگی مورد استفاده قرار گرفتند كه به 64 واحد آزمایشی تقسیم شدند بطوریكه هر واحد آزمایشی شامل 5 قطعه مرغ بود و برای هر 4 واحد آزمایشی یك تیمار غذایی در نظر گرفته شد. 16 تیمار غذایی شامل یك تیمار شاهد بود. تیمار شاهد جیره ای بر پایه ذرت-سویا و جهت تأمین تمام نیازهای مرغ تخمگذار بود كه سطوح روی و منگنز در آن به ترتیب برابر 50 و 30 میلی گرم بر كیلوگرم در نظر گرفته شده بود 15 تیمار دیگر شامل همین تیمار شاهد بود كه با سطوح روی و منگنز به ترتیب برابر با 30-0، 60-0، 90-0، 0-50، 30-50، 60-50، 90-50، 0-100، 30-100، 60-100، 90-100، 0-150، 60-150 و 90-150 میلی گرم بر كیلوگرم مكمل شده بودند. نتایج نشان داد كه اضافه كردن روی باعث افزایش غلظت كربنیك آنهیدراز در غدد پوسته ساز ضخامت درصد خاكستر درصد پروتئین و غلظت كلسیم در پوسته و شاخص پوسته و كاهش در تعداد تخم مرغ‌های شكسته سطوح شفاف و غلظت فسفر پوسته گردید. اضافه كردن منگنز باعث افزایش درصد پوسته درصد خاكستر درصد پروتئین خاصیت انعطاف پذیری پوسته در برابر تغییر شكل و مقاومت به شكستن پوسته و كاهش تعداد تخم مرغ های شكسته و سطوح شفاف در تخم مرغها شد ولی اثری بر غلظت آنزیم كربنیك آنهیدراز در غدد پوسته ساز واحدها و صفات كیفی همچون شاخص پوسته ضخامت پوسته وزن تخم مرغ و غلظت كلسیم و فسفر پوسته نداشت. تركیب روی و منگنز باعث افزایش درصد شاخص خاصیت الاستیكی خاكستر مقاومت به شكستن ضخامت و غلظت كلسیم در پوسته و همچنین غلظت آنزیم كربنیك آنهیدراز در غدد پوسته ساز و كاهش در تعداد تخم مرغ‌های شكسته سطوح شفاف و غلظت فسفر در پوسته شد. با توجه به اینكه هدف ما افزایش مقاومت پوسته تخم مرغ می باشد بهترین نتیجه حاصله با مصرف 200 میلی گرم بر كیلوگرم مكمل روی همراه با 90 میلی گرم در كیلوگرم مكمل منگنز بدست آمد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 17 فروردین 1390    | توسط: hadi    | طبقه بندی: ترویج،     |
نظرات()